Håndbogen V.3

Bestyrelse + udvalg 

Mål
Bestyrelsen skal efter konstituering lave en fordeling af opgaver, så alle opgaver løses så optimalt som muligt. Hvert medlem af bestyrelsen skal føle, at han/hun ved, hvilke forventninger der stille og hvilke opgaver der skal løses.

Bestyrelsesmøder
Møderne afholdes i henhold til vedtægterne.
Ved møderne er klubben vært for et mindre traktement.
Møderne holdes med passende mellemrum – ca. 12 gange pr. år.

Udvalg
Der skal efter behov nedsættes udvalg til varetagelse af afgrænsede opgaver som f.eks. ungdom, senior eller sponsorer.

Vilkår
Medlemmerne af bestyrelse og udvalg skal have mulighed for at udvikle sig gennem kurser o.s.v.
Der kan gennem året afholdes enkelte arrangementer, som kan styrke det sociale i bestyrelsen.

“Næste skridt”
At videreudvikle en effektiv og tilfredsstillende organisation og mødeafvikling.

Trænere

Mål
At få de bedst mulige trænere til alle hold.
At sikre trænerne udvikling.
At skabe klarhed om trænerrollen.
At gøre det sjovt at være træner og spiller.

Etik
Træneren skal være et godt eksempel for spillerne m.h.t. omgangstone, engagement o.s.v.
Aftaler mellem klub, trænere og spillere skal holdes.
Træneren skal være en god repræsentant for klubben.
Desuden er der udarbejdet en trænerhåndbog, som trænerne kan finde råd og vejledning i.

Uddannelse
Der skal opbygges en træneruddannelse, der opfylder de behov vi har.
Uddannelsen skal tage højde for bl.a. etik, teknik, taktik og holdenes forskellige behov.
Trænerne forpligter sig til at uddanne sig løbende.

Struktur
Der skal være mindst én træner med erfaring på hvert hold.
Trænerne skal vejledes og støttes.

Træningen
Det skal være sjovt at komme til træning.
Atmosfæren skal være positiv og motiverende.
Niveau og ambitioner skal tilpasses spillerne.
Alle spillere skal føle udvikling og opmærksomhed.
Træneren skal varetage både praktiske og sociale opgaver omkring holdet.
Træningen skal være forberedt.

Kampe/stævner
Trænerne skal altid udvise ansvarlighed.
Der gælder samme regler for trænere som for spillere m.h.t. aftaler om f.eks. alkohol osv.

Forhold for trænerne
Trænerne skal sikres al relevant information.
Trænerne skal have de bedst mulige betingelser for udvikling.
Klubbens amerikanske trænere skal give råd og vejledning.
Der skal være ordentligt udstyr til rådighed ved træning.
I løbet af efteråret evalueres trænerne.

Vilkår
Fri kontingent
Gratis træneruddannelse
Beklædning med logo, som skal bruges ved kampe.
Gratis tur til en DM-finale.

Opsamling
Klubben og trænerne skal forpligtige sig til i samarbejde at skabe de bedste rammer for spillerne.

“Næste skridt”
At gennemføre hensigten med trænerhåndbogen

Seniorhold

Trænere
Seniorholdene skal have de bedst mulige trænere inden for de økonomiske rammer bestyrelsen fastsætter.
Seniortrænerne er hele klubbens ledende trænere.
Der skal være en hjælpetræner og/eller holdleder pr. træningsgruppe.
Opgaverne skal tydelig defineres for hver træner/holdleder.

Træning
Spillerne træner i 2 grupper fordelt efter niveau og praktiske forhold.
Klubben laver aftale med Lemvig Motionscenter om tilbud til medlemmerne.
Klubben skal så vidt muligt forsøge at støtte spillerne i.f.m. bl.a. genoptræning og løsning af praktiske forhold i.f.m. deltagelse i træning.

Spillere
Der skal løbende arbejdes på at fastholde og tiltrække spillere.
Klubben skal så vidt muligt være behjælpelig med arbejde og bolig. Evt. i samarbejde med f.eks. Erhvervsråd og AF.
Klubben kan hjælpe spillerne med omkostnings-godtgørelse på forskellig måde afhængig af spillerens forhold.
Spillere som modtager hjælp eller støtte fra klubben forventes at gøre en indsats for klubben udover at spille.

Sportslige mål
Holdene skal altid have de bedste muligheder for at udvikle sig.
Målet er, at ethvert hold skal spille på det bedst mulige niveau spillertruppen giver mulighed for.

Vilkår
Spillerne skal forpligtige sig til at melde afbud til træning og kamp. Afbudet skal gives til træner eller holdleder.
Det forventes at spillerne tager del i klubbens aktiviteter og arbejdsopgaver.

Transport til kampe
Hvis der stilles bus til rådighed, kan klubben afvise at betale kørsel til egen bil.
Klubben betaler kørepenge fra ynglinge og opefter. Satsen fastsættes af bestyrelsen.

“Næste skridt”
Fastholdelse og udvikling af spillernes engagement.

Ungdomshold 

Træning
Holdene skal have de bedst mulige trænere.
Træningen skal både styrke spillernes tekniske færdigheder og indstilling.

Hold
I minirækkerne skal holdene ikke sammen sættes alene på baggrund af spilleniveau.
Fra drenge/pige kan der i højere grad tages hensyn til spillernes styrke.

Organisation
Der skal til hvert hold være op til 2 trænere + 1 holdleder.

Stævner
Holdene skal hvert år tilbydes minimum 2 stævner, hvoraf et skal være i udlandet hvis muligt.

“Næste skridt”
Større fokus på rekruttering

Klubliv 

Mål på lang sigt
At få eget klublokale i Idrætscentret.
En fortsat styrkelse af fællesskabet.

Mål på kort sigt
At alle omkring klubben føler et stigende engagement i klubben og glæde ved at være en del af den.
Bedre oplysning til alle i og omkring klubben.
En positiv omgangstone i klubben.
Opbakning til hinanden ved hjemmekampe.

Etik
Medlemmerne skal altid opføre sig som gode
repræsentanter for klubben.
Man skal tale ordentlig til dommere,
Med-/modspillere og andre i klubben.
Indstillingen og omgangstonen i klubben skal være positiv.

Pædofili I omgangsformen mellem aktive i klubben skal der vises respekt for den enkeltes grænser.

Hvis der opstår mistanke om seksuelle overgreb eller andre krænkelser skal bestyrelsen kontaktes hurtigst muligt.

Bestyrelsen behandler sagen og træffer beslutning om de videre foranstaltninger.

Doping Klubben tolererer ikke brug af ulovlige præstations- fremmende midler.

Beredskab Bestyrelsen udarbejder en plan for hjælp til medlemmer, der i forbindelse med klubbens aktiviteter udsættes for fysisk eller psykisk vold el. lign.
Tilsvarende udarbejdes en plan for tiltag i tilfælde af, at et medlem udøver fysisk eller psykisk vold el. lign. i forbindelse med klubbens aktiviteter.

Metoder
Der skal med passende mellemrum afholdes arrangementer og aktiviteter for alle klubbens parter.
Der skal være sikre informationsveje om alle oplysninger i klubben.
Der skal være en positiv kontakt fra trænere/holdledere til spillere. Man skal gøre hinanden opmærksom på negativ omgangstone.
Klubben tilbyder klubdragt o.s.v. til alle medlemmer.
Aktiviteter
Der kan bl.a. afholdes følgende aktiviteter til styrkelse af klublivet:
Street-basket.
Fælles aktivitetsdag.
Fester.
Grillaften.
Forældrearrangementer.
Svømmehallen

Fester Festerne skal planlægges og arrangeres af seniorspillerne på skift i en turnusordning.

Alkohol m.v. Spillere, ledere og trænere, der er med til ungdomsstævner må ikke indtage alkohol.

Medlemmer under 16 år kan ikke købe eller indtage øl eller spiritus ved klubbens arrangementer.

Hvis et medlem under 18 år medbringer eller indtager stoffer i klubben, vil forældrene blive kontaktet, og sagen blive taget op af bestyrelsen. Medlemmer over 18 år, som medbringer eller indtager stoffer i klubben vil blive indkaldt til møde med bestyrelsen, som derefter behandler sagen.

Opsamling
Det overordnede mål med klublivet er, at alle skal føle sig godt tilpas i klubben. Man skal tale pænt til hinanden og støtte hinanden til både træning og kamp.
Klublivet skal være lige vigtig for ungdom og senior, så alle skal påtage sig et ansvar for, at andre har det godt.
For at fremme dette fællesskab skal klubben forsøge at skabe de bedste rammer og sikre en ordentlig information. Samtidig skal spillere og forældre forpligtige sig til at bidrage til en positiv udvikling og opbakning.

“Næste skridt”
Skabe et aktivt miljø omkring det nye klublokale,

Forældre 

Klubopgaver
Klubben skal opfordre og motivere forældrene til at deltage i klubben som hjælpere omkring holdene og ved arrangementer i løbet af sæsonen.
Forældrene skal give opbakning til holdene ved kampe.
Forældrene skal være med til at give klubben et positivt image.
Klubben indkalder hvert år til forældremøde.

Praktiske opgaver
Forældrene skal være indstillet på at hjælpe med de praktiske opgaver omkring holdene som kørsel og tøjvask.

Mål
At alle bakker op om klubben og dens aktiviteter. Derved vil alle forhåbentlig opleve større glæde og mindre byrde ved at være en del af klubben.
Forældrene skal være opmærksomme på deres rolle i klubben og være med til at styrke en positiv omgangs-form.

Vilkår
Forældrene skal have information og oplysning om spillet.
Der skal så vidt muligt tilbydes forældrebasket.
Forældrene kan få direkte indflydelse som passiv medlem.

“Næste skridt”
Initiativer der kan skabe større engagement i klubben fra forældrene.

Sponsorer

Klubprofil
Klubben skal have en tydelig profil gennem lokale medier som: Lokalavisen, Lemvig Folkeblad, TV Midt-Vest og Radio Midt/Vest.

Sponsorkontakt
Kontakten til sponsorerne skal styrkes gennem arrangementer i klubben, som ved hjemmekampe eller aktiviteter (eks. Bowling). Desuden kan der evt. laves personalearrangementer for sponsorerne.
En del af kontakten skal dreje sig om, at sponsorerne skal have information om basketball som sport, samt om klubbens aktiviteter.

Udvikling
Vi skal forsøge, at skabe større opmærksomhed om,
hvad vi kan tilbyde sponsorer. Dette kan evt. opnåes
gennem samarbejde med Erhvervsråd, reklame-
konsulent eller DIF.

“Næste skridt”
Igangsætning af aktiviteter for og med sponsorerne.

PR 

Sæsonstart
Ved sæsonstarten skal der annonceres i Lokalavisen. Desuden skal der udarbejdes materiale til uddeling.
Medlemmer orienteres pr. brev om sæsonstart.

Arrangementer
Der skal løbende udvikles og afholdes arrangementer for de lokale skoler – eks. “Piger på banen” og Streetbasket.

Hjemmekampe
Før hjemmekampe skal der sendes besked til lokale radio- og TV-kanaler samt aviserne. Desuden skal der ophænges plakater op rundt i byen. Evt. skal der annonceres i Lokalavisen i samarbejde med en sponsor.

Hver uge skal der indsendes kampreferater fra ungdomskampe til Lemvig Folkeblad og Lokalavisen.

Pressekontakt
Gennem sæsonen skal der med jævne mellemrum sendes presse-meddelelser om aktiviteter og temaer f.eks. regler.

Mål
Lemvig Basket skal være så tydelig en klub som mulig i området.

“Næste skridt”
Bedre information om og afvikling af hjemmebane-arrangementer.

Kommunikation internt 

Klubblad
Det kombinerede kampprogram og klubblad skal videreudvikles så alle føler det giver dem informationer.
Hvis muligt skal der udarbejdes et selvstændigt klubblad.

IT
E-mail og klubbens hjemmeside ( www.lemvigbasket.dk ) skal fortsat udvikles og styrkes.

Spillermøder
Ved sæsonstart og sæsonafslutning afholdes der spillermøde med hvert enkelt hold – derudover afholdes spillermøder efter behov.
Ved sæsonstart og sæsonafslutning afholdes der spillermøde med hvert hold – derudover afholdes spillermøder efter behov.

Forældrekontakt
Ved sæsonstart inviteres forældrene fra hvert hold til informationsmøde om sæsonens aktiviteter m.v.
Ved sæsonstart inviteres forældrene fra hvert hold
til informationsmøde om sæsonens aktiviteter m.v.

Opslagstavlen
Opslagstavelen på Idrætscentret bruges til løbende orientering. Opslagstavlen på Idrætscentret bruges til løbende orientering.

“Næste skridt”
Styrkelse af kommunikationen fra spillerne til klubben. Strategi for hjemmesiden.

Tøj/Udstyr

Bolde
Det er klubbens pligt, at der altid findes et passende antal bolde til brug ved træning.
Sidste træner i hallen har ansvaret for oprydning og aflåsning af bolde.
Trænerne har ansvaret for oprydning efter egne hold.

Tøj
Klubbens primære tøjfarve er rød.
Sekundært bruges en kontrast til rød.
På ungdomsholdene har træneren ansvaret for at tøjet samles sammen efter kampen.
På seniorholdene har spilleren, der skal vaske ansvaret sammen med træneren.

Økonomi 

Mål
Overordnet skal klubben have en stabil økonomi skabt ved kontingenter, sponsorater og arrangementer.

Egenkapital
Egenkapitalen skal i første omgang oparbejdes til ca. 100.000 kr.

Kontingent
Kontingentet fastsættes i forhold til klubbens forventede udgifter. Det tilstræbes altid at gøre kontingentet lavest muligt.
Kontingentet fastsættes endeligt af general-forsamlingen.